elugy logo

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
7
Dátum : 2018. február 7.
8
9
10
11
12
14
Dátum : 2018. február 14.
15
16
17
18
19
21
Dátum : 2018. február 21.
22
23
24
25
26
28
Dátum : 2018. február 28.

Szennyvíz rákötés részletes tájékoztató - DRV

Tisztelt Felhasználók!


Tájékoztatjuk, hogy Karád településen a szennyvízhálózat kivitelezése 2016. október hónapban befejeződött, melyre az ingatlanok rákötése folyamatosan történhet.
Az érintett ingatlantulajdonosok ingatlanjainak rákötése a hálózatra az alábbi feltételek mellett kezdődhet meg:
Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötővezetékek (un. „beállások”) és a közmű-szolgáltatást lakossági Felhasználó veszi igénybe, elégséges a www.drv.hu honlap ’Ügyintézés /Általános információk /Letölthető nyomtatványok’ pontja alatt elérhető „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatványt kitölteni, az Önkormányzattal lebélyegeztetni és a Társaság részére eljuttatni (DRV Zrt. 8601 Siófok, Pf.: 888.), vagy az Ügyfélszolgálati irodában leadni (Ügyfélszolgálati iroda, 8600 Siófok, Fő utca 39/A.).

A házi szennyvízhálózat kiépítését javasolt szakvállalattal elvégeztetni, de bárki elvégezheti az előírások betartása mellett. A házi vezetékhálózatot KA vagy KG-PVC anyagú tokos csővezetékkel és idomokkal lehet kiépíteni. A rendszernek vízzárónak kell lennie. Javasolt a vízszintes, ill. a függőleges 90°-os iránytörések kerülése, helyette a 2x45°-os idommal történő irányváltás javasolt. A belső rendszer tisztíthatósága érdekében javasolt tisztítóidomok beépítése is. 

A csapadékvízrendszert tilos rákötni a szennyvíz rendszerre!
A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak a Szolgáltató szakfelügyelete mellett történhet meg. A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon belüli hálózatot, a szolgáltatási határon lévő tisztító idomot és az átvételről üzembe helyezési igazolást állít ki.
A szakfelügyelet időpontjának egyeztetése érdekében kérjük, hogy a 06-84-501-385 vagy a 06-84-501-374 telefonszámon jelezni szíveskedjen a házi szennyvízhálózat elkészültét, illetve a tisztító idomra való rákötését.

Talajterhelési díjkötelezettség:
A 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 1. § (1) kimondja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tarozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
12. § (3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3

A település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szerint megállapított területérzékenységi szorzó: 2,0.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény továbbá előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha az ingatlant határoló közterületen olyan, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott.

Locsolási célú ivóvíz felhasználás:
Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége levonható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre. A locsolási célú mellékmérő létesítéséhez:

  1.  egy igény bejelentőlapot kell kitölteni;
  2.  szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel készített tervet kell benyújtani Ügyfélszolgálatunkra;
  3.  majd az engedélyezett tervnek megfelelően ki kell alakítani a locsolóvíz-mérőhelyet/meglévő aknába helyezés esetén-főmérő mellé-          minimum: 1,2 x1,2 m akna szükséges;
  4.  ennek kivitelezését a fogyasztó vagy az általa megbízott vízvezeték szerelő végzi;
  5.  ezt követően időpont egyeztetés után munkatársaink kimennek a helyszínre és leplombálják a locsolómérőt.
A locsolási célú mellékvízmérő beépítésének díjairól és részleteiről a www.drv.hu honlapon vagy a helyi tarifával hívható DRV Info Vonalon 06-40-240-240 kaphat bővebb tájékoztatást.

A Víziközmű-szolgáltató a házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a Felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri. Elkülönített mérés hiányában a házi kert öntözéséhez, kizárólag a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban, az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka vehető figyelembe. A mennyiségi korrekcióra vonatkozó kedvezmény az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe:
• a Felhasználó rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és - tisztítás igénybevételére;
• a felhasználási hely lakossági felhasználási hely;
• a felhasználási hely hiteles bekötési vízmérővel rendelkezik;
• a felhasználási helyen nincs a Víziközmű-szolgáltató által biztosított közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetősége (pl. saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat);
• a Felhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben nem lehet 90 napon túli díjhátraléka.
A locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell benyújtani. Határidőn túli bejelentés esetén a fenti kedvezmény csak a következő évre-évtől adható.

Közüzemi szerződés:
A Társaság a Felhasználókkal a szennyvíz beruházás műszaki átvételét követően Közüzemi szerződést köt, mely postai úton kerül eljuttatásra az érintett Ingatlantulajdonosoknak.

Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk hozzájárul a csatorna bekötések minél nagyobb számú gyors kiépüléséhez, mely közös érdekünk.

Amennyiben a rákötésekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, hívja a DRV Info Vonalat (06-40-240-240) ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.

 

Karád Község Önkormányzata és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. között megkötött megállapodás értelmében azon felhasználók, akik az erre a célra rendszeresített megrendelő formanyomtatvány kitöltve a Társaság részére leadták, a kedvezményes szakfelügyeleti eljárás íját megfizették, valamint a házi bekötést a tisztító idomig elkészítették, jogosultak a kedvezményes szennyvízcsatorna szakfelügyeleti eljárást igénybe vételére. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szennyvíz bekötést csak abban az esetben tudjuk átvenni ha a házi vezetékhálózat rá van kötve a tisztító idomra!

Ezúton kérjük, hogy a szakfelügyeleti eljárás lebonyolítása érdekében legkésőbb 2017. augusztus 31-ig időpontot egyeztetés céljából keresse meg munkatársunkat

az alábbi elérhetőségen:

- munkanapokon: 7:00 -15:20 óra között

- Györfi Tímea: 06-84- 501-385

- Vörös Benkő Hajnalka: 06-84- 501-374

Tájékoztatjuk tovább arról, hogy amennyiben a szakfelügyeleti eljárás a Felhasználó hibájából a fenti időpontig meghiúsul (időpont nem kerül leegyeztetésre, nem készül el a házi bekötővezeték), a kedvezményes szakfelügyelet igénybe vételére nincs lehetőség, a korábban megfizetett díj a felhasználó címére visszaküldésre kerül!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.